Category Archives: การเกษตร

คำสอนของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

ทีมงาน GMBiZ  ขอน้อมนำ พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่ทรงพระราชทานแก่ พสกนิกรชาวไทย ในหลายๆโอกาส โดยทั้ง 9 คำสอนนี้ถือเป็นประโยชน์ สามารถใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำรงค์ชีวิตได้ ในวิถีแห่งความพอเพียง พออยู่ พอกิน และคงไว้ซึ่งความดี ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้สังคมที่เราอยู่เป็นสังคมที่ดี   1.คนดี “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” (พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512) 2.อนาคตทำนายได้ “ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก คือ ทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้ แล้วการทำงานของท่าน ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆ ต่อเนื่องกันไปอีก ไม่หยุดยั้ง ดังนั้นที่พูดกันว่า ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง คนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน” (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 กรกฎาคม 2519) 3.ความดี “การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี” (พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525)… Read More »

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราในวันนี้

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ตั้งอยู่ที่ 3/1 ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยทรงมีพระราชดำริไว้เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2523 ว่า “ตามที่กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ เช่น ประตูบังคับน้ำมูโนะ ประตูบังคับน้ำโต๊ะแดง ท่อบังคับน้ำปูยู ประตูบังคับน้ำน้ำแบ่ง ไว้แล้วนั้น เพื่อสามารถพัฒนาแหล่งน้ำจืดไว้ใช้เพื่อการชลประทาน การอุปโภคบริโภค การป้องกันน้ำเค็ม การระบายน้ำ และการควบคุมน้ำในลุ่มน้ำบางนราและพรุโต๊ะแดง ได้สมบูรณ์ จำเป็นจะต้องก่อสร้างประตูบังคับน้ำบางนราทั้งตอนบน และตอนล่างโดยเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนรา ได้มีน้ำจืดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรได้ตลอดปี อันจะทำให้ราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะ ยากจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการโดยการพัฒนาทั้งลุ่มน้ำ และได้เสนอขอความช่วยเหลือแบบให้เปล่า จากรัฐบาลญี่ปุ่นในขณะนั้น ในด้านการศึกษาวางโครงการ การออกแบบรวมทั้งการก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ำปิดกั้นปากแม่น้ำบางนราทั้งสองแห่ง ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี 2530ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินงานเมื่อเดือนมิถุนายน 2528 จัดทำรายงานความเหมาะสมโครงการ และได้ทำการศึกษา สำรวจ และออกแบบอาคารประตูระบายน้ำบางนราทั้งตอนบน และตอนล่างแล้วเสร็จเมื่อปี 2530 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว… Read More »

มะรุม – เรื่องน่ารู้

มะรุมอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุรวมหลายชนิด อาทิ วิตามินเอ ซี แคลเซียม โพแทสเซียม และธาตุเหล็กในปริมาณที่สูง ในตำราแพทย์แผนไทยมะรุมถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาโรคหลายอย่าง ปัจจุบันมีการนำมะรุมมาใช้ประโยชน์ในการช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้น อ่อนนุ่ม ไม่ให้หยาบกร้าน โดยเฉพาะในน้ำมันมะรุม จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัย และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย. ขอขอบคุณแหล่งที่มา : มะรุม – เรื่องน่ารู้

เครื่องจักรกลการเกษตร แก้ปัญหาเผาก่อนตัดอ้อย

ปัญหาการทำไร่อ้อยนอกจากความแห้งแล้งแล้ว ดินก็มีคุณภาพต่ำ เนื่องจากเกษตรกรนิยมเผาใบและเศษซากอ้อยก่อนตัด ที่ยังมาซึ่งผลกระทบมากมาย โดยเฉพาะการทำลายอินทรียวัตถุในดิน และมลพิษโดยรวมนายอรรถสิทธิ์ บุญธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 5 กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การเผาไร่อ้อยมีอยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ 1. การเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวสาเหตุหลัก ๆ เกิดจากปัญหาการขาด แคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวอ้อย รวมทั้งเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตัดอ้อย 2. การเผาใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว ไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดจะมีใบอ้อยคลุมดินที่เป็นเชื้อเพลิงที่อาจจะไหม้อ้อยตอ ดังนั้นหลังเก็บเกี่ยว ก่อนอ้อยจะงอก ชาวไร่จึงเผาใบอ้อยเพื่อป้องกันไฟไหม้ 3. การเผาใบและเศษซากอ้อยก่อนการเตรียมดิน เมื่อตัดอ้อยปีสุดท้ายต้องรื้อปลูกใหม่ เกษตรกรจะเผาใบและเศษซากอ้อย เพื่อสะดวกต่อการเตรียมดินโดยพื้นที่ 1 ไร่ มีใบและเศษซากอ้อยประมาณ 0.63–1.51 ตัน ในแต่ละปีประเทศไทยมีการเผาใบและเศษซากอ้อยอยู่ระหว่าง 2.52–6.16 ล้านตัน ในใบและเศษซากอ้อยมีไนโตรเจนอยู่ระหว่าง 0.35–0.66% ดังนั้นประเทศไทยจะมีการสูญเสียไนโตรเจนในดิน 8,820–40,656 ตันไนโตรเจนต่อปีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณ บุรี จึงได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลการเกษตรแก้ปัญหาเป็น เครื่องตัดอ้อยสดชนิดตัดเป็นลำ แก้ปัญหาการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว เครื่องนี้มีส่วนประกอบหลักคือรถแทรกเตอร์ขนาด70 แรงม้า ทำหน้าที่ขับเคลื่อนรถตัดอ้อย และอีกชุดเป็นเครื่องตัดอ้อยพร้อมถาดรับลำอ้อยที่ถ่ายทอดกำลังด้วยโซ่และสายพานทดแทนการใช้ระบบไฮโดรลิก… Read More »

ลุย‘โค้งสุดท้าย’วิกฤติภัยแล้ง

นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กระทรวงฯ เฝ้าติดตามสถานการณ์ผลกระทบด้านต่าง ๆ จากปัญหาภัยพิบัติภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เพราะอีก 1-2 เดือน ประเทศไทยจึงจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ดังนั้นช่วงเวลาที่เหลือจึงถือเป็น “โค้งสุดท้าย” ที่หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องผนึกกำลังในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤติภัยแล้งไปให้ได้ทั้งนี้ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ระดมบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือ ออกให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมจัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษเชิงรุก จัดหาแหล่งน้ำในหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง เช่น การเจาะบ่อน้ำบาดาล การส่งชุดสูบน้ำเคลื่อนที่ไปสูบน้ำจากแม่น้ำสายหลักเพื่อเก็บกักในแหล่งน้ำธรรมชาติ การจัดเตรียมจุดจ่ายน้ำถาวร และการให้บริการจุดจ่ายน้ำดื่มสะอาดภายในโรงรียนให้แก่ชุมชนโดยรอบ เป็นต้นขณะที่ล่าสุด มีการปล่อยคาราวานรถปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย รถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน รถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน และรถยนต์โดยสารเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 12 ที่นั่ง… Read More »

กล้วยเสือพราน – เรื่องน่ารู้

กล้วยเสือพราน จะออกดอกที่ปลายลำต้นเป็น ปลี และยาวเป็นงวง ผู้คนนิยมนำใบมาใช้ห่ออาหาร ลำต้นใช้ทำเชือกกล้วย คนไทยเมื่ออดีตจะนำใบอ่อนมาอังไฟพอนิ่มแล้วนำไป ใช้พอกแก้เคล็ดขัดยอก ส่วนก้านใบจะนำมาตำให้แหลกใช้พอกเพื่อลดอาการบวมของฝี ในผลมีสารเซอโรโทนินซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาระบาย ผลดิบมีสารกระตุ้นเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารให้หลั่งสารออกมาเคลือบกระเพาะ ในผลสุกอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตถึง 22 % รวมถึงเกลือแร่ เพกติน วิตามินเอ บี และซี มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กล้วยเสือพราน – เรื่องน่ารู้

เด็กวัดอาสา รักษ์ปลาหน้าวัด

ที่วัดหงษ์ปทุมาวาส จ.ปทุมธานี นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดโครงการ “เด็กวัดอาสา รักษ์ปลาหน้าวัด” หลังทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณหน้าวัดบริเวณริมฝั่งลำน้ำเจ้าพระยามีปริมาณลดลง เนื่องจากมีการฝ่าฝืนต่อมาตรการด้านประมงซึ่งได้กำหนดให้พื้นที่บริเวณวัดวาอารามเป็นพื้นที่ห้ามจับสัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำให้มีโอกาสได้แพร่ขยายพันธุ์ต่อไป สังคมไทยถูกปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และหากเราจะต้องนึกถึงเขตอภัยทานก็จะเข้าใจตรงกันได้ว่าเป็นพื้นที่ห้ามจับสัตว์น้ำ แต่ในปัจจุบันเขตพื้นที่อภัยทานกลับกลายเป็นพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มคนบางกลุ่มในการวางข่ายจับปลาจนทำให้จำนวนสัตว์น้ำในเขตอภัยทานลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เชิงวัฒนธรรมและทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เกี่ยวข้องในบางพื้นที่การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหน้าวัดหรือศาสนสถานนั้น ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์ปลาหน้าวัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวัดหรือศาสนสถานที่ติดกับแหล่งน้ำทั้งเปิดและปิด โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดให้มีเขตพื้นที่อภัยทานหรือเขตที่รักษาพืชพันธุ์ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นทุนพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำเพื่อผลิตทรัพยากรประมงที่สำคัญประจำแหล่งน้ำอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงฤดูปลามีไข่พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำบางชนิดจะเคลื่อนย้ายไปผสมพันธุ์และวางไข่บริเวณต้นน้ำผลิตลูกปลาวัยอ่อนเป็นจำนวนมากคืนสู่แหล่งน้ำ ดังนั้นการรักษาแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำหรือธนาคารพ่อแม่พันธุ์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความหลากหลายและคงความอุดมสมบูรณ์ ถือเป็นความมั่นคงด้านอาหารของประเทศการอนุรักษ์ปลาหน้าวัดนั้น เป็นมาตรการที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 7 มาตรา 8 ได้กำหนดให้บางพื้นที่เป็นที่ห้ามจับสัตว์น้ำ ซึ่งตามกฎหมายประมงจะเรียกพื้นที่บริเวณนั้นว่า “ที่รักษาพืชพันธุ์” การกำหนดให้เป็นที่รักษาพืชพันธุ์ได้นั้นจะต้องอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการออกคำสั่งจังหวัดประกาศกำหนดพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ของแต่ละจังหวัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 9 วรรคแรก ซึ่งห้ามมิให้บุคคลใดทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมง นอกจากนี้ยังมีมาตรการต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือของคนในชุมชนในการช่วยกันควบคุมกำกับ รวมถึงการใช้กติกาของชุมชนเพื่อร่วมกันคุ้มครองปลาหน้าวัดล่าสุดได้มีการจัดทำโครงการ “เด็กวัดอาสารักษ์ปลาหน้าวัด” ขึ้น โดยกรมประมงนำร่องวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน 60 วัด จาก 457 วัด เริ่มตั้งแต่จังหวัดกรุงเทพฯ… Read More »